VAT 2014

Instrukcja postępowania w przypadku pojazdów od 1 kwietnia 2014 r.

Opublikowany 2014/05/15

Krok 1
Sprawdź, czy dany pojazd jest zaliczany do pojazdów samochodowych.

Czy dany pojazd jest zaliczany do pojazdów samochodowych?
TAK NIE
Przejdź do kroku nr 2. Brak ograniczeń w odliczaniu VAT naliczonego. Jeżeli pojazdy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnik ma prawo do odliczenia całego VAT naliczonego. Pomiń dalsze kroki niniejszej instrukcji.

Wskazówka:
    Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy VAT pojęcie pojazdy samochodowe oznacza pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym określenie pojazdy samochodowe obejmuje pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Powyższe określenie to nie obejmuje jednak ciągnika rolniczego.
    Pojazdami samochodowymi są więc np.: samochody osobowe i ciężarowe, quady, motocykle. Pojazdami samochodowymi nie są natomiast motorowery, ciągniki rolnicze.


Krok 2
Sprawdź jaką masę całkowitą ma pojazd samochodowy.

Jaką masę całkowitą ma pojazd samochodowy?
3,5 tony lub mniej Powyżej 3,5 tony
Przejdź do kroku nr 3. Brak ograniczeń w odliczaniu VAT naliczonego. Jeżeli pojazdy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnik ma prawo do odliczenia całego VAT naliczonego. Pomiń dalsze kroki niniejszej instrukcji.

 

Krok 3
Sprawdź, czy pojazd samochodowy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony mieści się wykazach z tabel A-D

Czy analizowany pojazd mieści się w wykazach z tabeli A, B lub C?
Pojazd z tabeli A lub B lub C lub D Inny pojazd
Brak ograniczeń w odliczaniu VAT naliczonego. Jeżeli pojazdy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnik ma prawo do odliczenia całego VAT naliczonego. Pomiń dalsze kroki niniejszej instrukcji. Przejdź do kroku nr 4.

Tabela A - Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do odsprzedaży lub oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

Pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do:
 • odsprzedaży,
 • sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 • oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
- jeżeli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot
działalności gospodarczej podatnika.

Tabela B - Pojazdy z jednym rzędem siedzeń

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą;

 • klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2) pojazdy samochodowego, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

Spełnienie powyższych wymagań musi być stwierdzone na podstawie dodatkowego badania technicznego prowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Tabela C - Pojazdy specjalne

Pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka, koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy
- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.
Spełnienie powyższych wymagań musi być stwierdzone na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Tabela D - Samochody przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób

Pojazdy przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Krok 4
Sprawdź sposób wykorzystania pojazdu.

Do jakich celów jest wykorzystywany pojazd samochodowy?
Wyłącznie do działalności gospodarczej Do tzw. celów mieszanych, a więc zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do innych celów
Przejdź do kroku nr 5 Podatnik może odliczyć 50 % VAT naliczonego od wszystkich wydatków związanych ze wspomnianymi samochodami (jedynie w przypadku paliwa podatnik w większości przypadków podatnik nie ma w ogóle prawa do odliczenia VAT naliczonego). Nieodpłatne używanie samochodów do celów innych niż prowadzona działalność gospodarcza nie podlega jednak opodatkowaniu (art. 8 ust. 5 ustawy VAT). Pomiń dalsze kroki niniejszej instrukcji.

Krok 5
W przypadku pozostały pojazdów podatnik ma do wyboru dwie możliwości, a więc może:

 • odliczać VAT w 50 % - w tym przypadku nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków,
 • zdecydować się na odliczanie VAT w całości - w tej sytuacji konieczne jest spełnienie ściśle określonych ustawowych warunków.

Sprawdź, czy spełnione są dodatkowe warunki, a więc:

 • sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • podatnik prowadzi ewidencję przebiegu pojazdów,
 • podatnik poinformował we właściwym terminie organ podatkowy, iż samochód będzie wykorzystywany tylko do celów działalności gospodarczej.

Odpowiedź TAK należy zaznaczyć tylko w przypadku, gdy wszystkie warunki spełnione są łącznie. Jeżeli którykolwiek z warunków nie jest spełniony wówczas należy zaznaczyć odpowiedź NIE.

Czy spełnione są wszystkie wymienione wyżej dodatkowe warunki:
TAK NIE
Podatnik ma prawo do odliczenia całego VAT naliczonego. Pomiń dalsze kroki niniejszej instrukcji. Podatnik może odliczyć 50 % VAT naliczonego od wszystkich wydatków związanych ze wspomnianymi samochodami (jedynie w przypadku paliwa podatnik w większości przypadków nie ma w ogóle prawa do odliczenia VAT naliczonego). Nieodpłatne używanie samochodów do celów innych niż prowadzona działalność gospodarcza nie podlega jednak opodatkowaniu (art. 8 ust. 5 ustawy VAT). W celu ustalenia w jakiej wysokości można odliczać VAT od paliwa przejdź do kroku nr 6.

Krok 6
    Sprawdź, czy jest to samochód osobowy, czy też inny pojazd. W przypadku innych pojazdów sprawdź, czy z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika, iż w przypadku samochodów, w których dopuszczalna liczba miejsc (siedzeń) łącznie z kierowcą wynosi:
1) 1 - dopuszczalna ładowność wynosi co najmniej 425 kg,
2) 2 - dopuszczalna ładowność wynosi co najmniej 493 kg,
3) 3 lub więcej - dopuszczalna ładowność wynosi co najmniej 500 kg.

Jaki rodzaj samochodu używa podatnik?
Osobowy Inny niż osobowy
Spełnione są warunki dotyczące liczby miejsc (siedzeń) i ładowności Nie są spełnione warunki dotyczące liczby miejsc (siedzeń) i ładowności
Podatnik w ogóle nie może odliczyć VAT od paliwa i może odliczyć 50 % VAT od pozostałych wydatków eksploatacyjnych. Podatnik może odliczyć 50 % VAT zarówno od paliwa, jak i od pozostałych wydatków eksploatacyjnych. Podatnik w ogóle nie może odliczyć VAT od paliwa i może odliczyć 50 % VAT od pozostałych wydatków eksploatacyjnych.

Wskazówka:
W przypadku wszystkich wyżej wymienionych pojazdów podatnicy będą mogli odliczać 50 % VAT od paliwa począwszy od 1 lipca 2015 r.

Ważne terminy dotyczące samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Opublikowany 2014/05/15


Termin Obowiązek
7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.
W przypadku samochodów nabytych lub używanych na podstawie np.: umowy leasingu przed 1 kwietnia 2014 r. - 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy, po 1 kwietnia 2014 r. wydatek związany z tymi pojazdami.
Zawiadomienia o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, w odniesieniu do których podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (VAT-26).
W terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów (a więc nie później niż do końca czerwca 2014 r.). Obowiązek przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego dla niektórych pojazdów z jednym rzędem siedzeń (patrz kolejna tabela).
30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (a więc najpóźniej 2 maja 2014 r.) Rejestracja u właściwego naczelnika urzędu skarbowego umów leasingowych, najmu, dzierżawy samochodu, itp. zawartych do 31 marca 2014 r., w przypadku których podatnik chce nadal zachować prawo do odliczania całego VAT naliczonego od rat leasingowych.

Tabela - Pojazdy z jednym rzędem siedzeń a obowiązek przeprowadzenia badań technicznych po 1 kwietnia 2014 r.

Rodzaj samochodu Ważność badań technicznych
Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van Zaświadczenie z dodatkowych badań technicznych wydane do 31 marca 2014 r. zachowuje swą ważność dla potrzeb stosowania przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2014r.
Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków Zaświadczenie z dodatkowych badań technicznych wydane do 31 marca 2014 r. nie zachowuje swojej ważności na gruncie przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. Konieczne jest ponowne przeprowadzenie badań technicznych i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia po 1 kwietnia 2014 r.
Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu Zaświadczenie z dodatkowych badań technicznych wydane do 31 marca 2014 r. nie zachowuje swojej ważności na gruncie przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. Konieczne jest ponowne przeprowadzenie badań technicznych i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia po 1 kwietnia 2014 r.

STAWKA VAT PRZY SPRZEDAŻY SAMOCHODU OD 1 STYCZNIA 2014 R.

Opublikowany 2014/01/03

Stawka VAT przy sprzedaży samochodu od 1 stycznia 2014 r.

            Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 1722) zwolniona z VAT jest sprzedaż samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku  należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50 % lub 60 % kwoty podatku:

a)      określonego w fakturze lub

b)      wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 lub 34 ustawy VAT (tzw. decyzji celnych uzupełniających) lub

c)      należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub

d)      należnego od dostawy, której podatnikiem jest nabywca

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł.

            Najprościej więc mówiąc, jeżeli podatnik miał prawo do odliczenia jedynie 50 % lub 60 % VAT naliczonego, nie więcej niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł to od 1 stycznia 2014 r. sprzedaż wspomnianego pojazdu nadal będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT.  Co więcej od 1 stycznia 2014 r. nieistotny jest wcześniejszy okres korzystania ze wspomnianego pojazdu. Wspomniane zwolnienie będzie więc przysługiwało również w sytuacji, gdy podatnik omawiany pojazd używał np.: 3 miesiące.

 

Przykład

            Dnia 19 grudnia 2013 r. firma A. wykupiła samochód po leasingu. Przy nabyciu pojazdu mogła odliczyć tylko 60 % VAT naliczonego, nie więcej niż 6.000 zł. Załóżmy, iż firma A. sprzeda wspomniany pojazd 5 marca 2014 r. Wspomniana sprzedaż, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

 

            Omawiane wyżej zwolnienie nie dotyczy przypadków, gdy podatnik miał prawo do odliczenia całego VAT-u naliczonego lub w ogóle w przypadku nabycia wspomnianego pojazdu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego.

            Jeżeli przy nabyciu samochodu podatnik mógł odliczyć cały VAT naliczony, to bez względu na datę sprzedaży wspomnianego pojazdu jego dostawa będzie opodatkowana stawką 23 %.

 

Przykład

            Firma A. nabyła w 2008 r. samochód. Przy nabyciu wspomnianego pojazdu mogła odliczyć cały VAT naliczony. Załóżmy, iż firma A. sprzeda wspomniany samochód w  lutym 2014 r. Wspomniana dostawa będzie podlegała opodatkowaniu według stawki 23 %.

 

            Wątpliwości od 1 stycznia 2014 r. niestety wywołuje sprzedaż samochodów, przy nabyciu których podatnik w ogóle nie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego. W omawianym przypadku nie ma bowiem możliwości skorzystania ze zwolnienia dla towarów używanych przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT, ani z omówionego wyżej zwolnienia z § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. Pojawia się więc poważna wątpliwość, czy wspomniana dostawa powinna być opodatkowana stawką 23 %, czy też można skorzystać z tzw. "metody VAT marża" przewidzianej w art. 120 ustawy VAT.

            Zgodnie z informacją udzieloną przez Rzeczniczkę Ministerstwa Finansów udzieloną PAP (źródło: Serwis Wirtualna Polska www.wp.pl - artykuł z dnia 27 grudnia 2013 r. "MF uspokaja przedsiębiorców, którzy zechcą sprzedać prywatny samochód"):

"Zakładając, że prywatny samochód osobowy został przekazany do majątku firmy i wprowadzony do ewidencji środków trwałych (podlegał amortyzacji), a następnie został przekazany na cele prywatne (...), wówczas sprzedaż takiego samochodu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT".             Ponadto Rzeczniczka MF stwierdziła, iż: "jeżeli taki samochód nie został przez podatnika przekazany na cele prywatne, czyli stanowi nadal majątek firmy, wówczas sprzedaż takiego samochodu będzie podlegała opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. Jednakże podatnik będzie mógł wówczas zastosować szczególną procedurę wynikającą z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług".

            Odnosząc się do poszczególnych informacji udzielonych przez Ministerstwo Finansów:

a)      w przypadku, gdy podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych, wówczas przekazanie wspomnianego pojazdu na potrzeby osobiste nie podlega opodatkowaniu VAT (art. 7 ust. 2 ustawy VAT). Dalsza sprzedaż wspomnianego pojazdy z majątku osobistego nie podlega opodatkowaniu VAT (sprzedawca nie będzie występował bowiem w tym przypadku w charakterze podatnika). Należy jednak zauważyć, iż podatnicy postępujący we wskazany wyżej sposób mogą narazić się na zarzut pozorności czynności przekazania na potrzeby osobiste (a w szczególności, gdy sprzedaż wspomnianego pojazdu nastąpi w bardzo krótkim okresie czasu od jego przekazania na potrzeby osobiste);

b)      z wyjaśnień udzielonych przez Rzeczniczkę Ministerstwa Finansów wynika, iż podatnik, który nie miał prawa odliczenia VAT naliczonego będzie mógł przy sprzedaży wspomnianego pojazdu skorzystać z metody VAT marża, o której mowa w art. 120 ustawy VAT. Zgodnie jednak z art. 120 ust. 4 ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.: "W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży¸ podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku".

            Jak wyraźnie wynika z cytowanego przepisu metoda VAT marża dotyczy tylko i wyłącznie towarów nabytych w celu odsprzedaży. Nie ma ona natomiast zastosowania w przypadku składników majątku, które podatnik nabył w celu korzystania z nich w prowadzonej działalności gospodarczej i w związku z tym ujął w ewidencji środków trwałych.

 

Przykład

            Firma A. nabyła w 2012 r. samochód od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. W związku z tym od wspomnianej transakcji nie przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT naliczonego. Wspomniany samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Załóżmy, iż wspomniany pojazd został sprzedany 10 lutego 2014 r. Zdaniem autorów sprzedaż wspomnianego samochodu będzie opodatkowana stawką 23 % i nie ma w tym przypadku możliwości skorzystania z metody VAT marża przewidzianej w art. 120 ustawy VAT.

Nowe przepisy dotyczące samochodów od 2014 r.

Opublikowany 2013/12/27

Od 1 stycznia 2014 r. zmieniają się zasady dotyczące odliczenia VAT od nabycia samochodów i wydatków eksploatacyjnych związanych z używaniem pojazdów.

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe przepisy, a wkrótce, po uchwaleniu zmian, ukażą się kolejne.

Poniżej zamieszczamy opracowany przez nas plik do pobrania uwzględniający nowe zasady.

KLIKNIJ TUTAJ

Projekt nowelizacji ustawy VAT z dnia 23 grudnia 2013 r.

Opublikowany 2013/12/27

23 grudnia 2013 r. ukazał się projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Aby się z nim zapoznać KLIKNIJ TUTAJ .

Terminy odliczania podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r.

Opublikowany 2013/10/29
  Moment powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego
o kwotę podatku naliczonego
Przepis ustawy VAT
Zasady ogólne W rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy Art. 86 ust. 10
W przypadku faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług lub dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi
oraz
W przypadku importu towarów, gdy kwota podatku wynika z otrzymanego dokumentu celnego
Nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę
lub dokument celny
Art. 86 ust. 10b pkt 1
Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
o którym mowa w art. 9 ustawy VAT

W rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem, że podatnik:
a)  otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów stanowiącą u niego WNT w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy
b)  uwzględni  kwotę podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek

Jeżeli podatnik nie otrzyma faktury dokumentującej WNT we wspomnianym wyżej terminie wówczas ma obowiązek odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym ten termin upłynął

Jeżeli podatnik otrzyma później wspomnianą fakturę wówczas może podwyższyć odpowiednio   podatek   naliczony   w   rozliczeniu   za   okres,  w  którym otrzymał tę fakturę

Art. 86 ust. 10b pkt 2

 

 

 

 

Art. 86 ust. 10g

 

 

Art. 86 ust. 10h

Świadczenie usług, dla której podatnikiem , zgodnie
z art. 17 ust. 1 pkt 4 i 8 ustawy VAT jest ich nabywca
W rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem, że   podatnik  uwzględni  kwotę  podatku  należnego  z  tytułu  tych  transakcji  w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek   Art. 86 ust. 10b pkt 3
Dostawa towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy VAT podatnikiem jest nabywca
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o którym mowa w art. 11 ustawy VAT
W przypadku stosowania w imporcie procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru
zgodnie z przepisami celnymi
Za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru.
Obniżenia następują pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu, z zastrzeżeniem art. 33a
Art. 86 ust. 10d pkt 1
Import towarów - w przypadku decyzji, o których mowa
w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy VAT
W rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję.
Obniżenie następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika podatku wynikającego z decyzji
Art. 86 ust. 10d pkt 2
Podatnicy rozliczający się metodą kasową Nie  wcześniej  niż  w  rozliczeniu  za  okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi Art. 86 ust. 10e
Brak odliczenia VAT naliczonego we wskazanych wyżej terminach Podatnik  może  obniżyć  kwotę  podatku  należnego  w  deklaracji  podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych Art. 86 ust. 11

Moment powstania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 r.

Opublikowany 2013/10/02
  Moment powstania obowiązku podatkowego Przepis ustawy VAT

Zasady ogólne

Z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi Art. 19a ust. 1

Usługi przyjmowane częściowo

Usługę uznaje się za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę Art. 19a ust. 2
Usługi, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń

Usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia tej usługi.

Jeżeli usługa jest świadczona w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, a w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, to uznaje się ją za wykonaną z upływem każdego z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Art. 19a ust. 3

Dostawa towarów, dla których ustalane są następujące są po sobie terminy płatności lub rozliczeń

Jak wyżej, z wyjątkiem dostawy, której mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy
Art. 19a ust. 4

Wydanie towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu

Z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty Art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. a

Przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego
w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie

Z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty Art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b

Dokonanie dostawy w trybie egzekucji, której mowa w art. 18 ustawy VAT

Z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty Art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. c

Świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów  powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b stanowiących import usług

Z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty Art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. d

Świadczenia usług zwolnionych z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 (tj. usług ubezpieczeniowych i finansowych, w tym pośrednictwa)

Z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty Art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e

Dotacje, subwencje i innych dopłaty o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy VAT

Otrzymanie całości lub części dotacji, subwencji lub innej dopłaty o podobnym charakterze Art. 19a ust. 5
pkt 2
Świadczenia usług budowlanych lub budowlanomontażowych, w przypadkach,
o których mowa w art. 106b ust. 1 ustawy VAT

Wystawienie faktury

Jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją
z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów na wystawienie faktur określonych
w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności

Art. 19a ust. 5
pkt 3 lit. a

 

Art. 19a ust. 7

Dostawa książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism, magazynów drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) - w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1 ustawy VAT

Wystawienie faktury

Jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją
z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów na wystawienie faktur określonych
w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności

 Art. 19a ust. 5
pkt 3 lit.b

 

Art. 19a ust. 7

 Czynności polegające na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex. 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług - w przypadku
o którym mowa w art. 106b ust. 1 ustawy VAT

Wystawienie faktury

Jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją
z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów na wystawienie faktur określonych
w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności

 Art. 19a ust. 5
pkt 3 lit. c

 

Art. 19a ust. 7

Dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

Wystawienie faktury

Jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją
z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów na wystawienie faktur określonych
w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności

Art. 19a ust. 5
pkt 4 lit. a

 

Art. 19a ust. 7

Świadczenie następujących usług (z wyjątkiem usług, do których stosuje się
art. 28b ustawy VAT, stanowiących import usług):

 • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy VAT
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

Wystawienie faktury

Jeżeli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją
z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów na wystawienie faktur określonych
w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności

Art. 19a ust. 5
pkt 4 lit.b

 

Art. 19a ust. 7

Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, w szczególności: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty, wkładu budowlanego lub mieszkaniowego przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

Z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, z zastrzeżeniem art. 19a ust. 5 pkt 4 Art. 19a ust. 8

Import towarów - zasady ogólne

Z chwilą powstania długu celnego Art. 19a ust. 9

Import towarów - w przypadku objęcia towarów procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną

Objęcie towarów tą procedurą Art. 19a ust. 10

Import towarów - w przypadku objęcia towarów procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub przeznaczeniem celnym - wprowadzenia towaru do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze

Z chwilą wymagalności tych opłat Art. 19a ust. 11
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy (z wyjątkami)

Art. 20 ust. 1
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (z wyjątkami)

Art. 20 ust. 5

Terminy wystawiania faktur od 1 stycznia 2014 r.

Opublikowany 2013/09/12

W związku ze zmianami w VAT od 1 stycznia 2014 r. zamieszczamy do Państwa dyspozycji tabelę uwzględniającą terminy wystawiania faktur.

  Termin wystawienia faktury Przepis ustawy VAT
Zasady ogólne Nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano towar lub wykonano usługę Art. 106i ust. 1
Otrzymanie  całości  lub  części  zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy VAT, przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi Nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy Art. 106i ust. 2
Usługi    budowlanej    lub    budowlano   -   montażowe  w przypadku, o którym mowa w art. 106b ust. 1 ustawy VAT Nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi Art. 106i ust. 3 pkt 1
Dostawa książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex. 58.14.1),w przypadku o którym mowa w art. 106b ust. 1 ustawy VAT Nie później niż 60. dnia od dnia wydania towarów Art. 106i ust. 3 pkt 2
Jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw - nie później niż 120. dnia od pierwszego wydania towarów Art. 106i pkt 4
Czynności polegające na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex. 58.14.1), w przypadku o którym mowa w art. 106b ust. 1 ustawy VAT Nie później niż 90. dnia od wykonania czynności Art. 106i ust. 3 pkt 3
Dostawa  energii  elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego Nie później niż z upływem terminu płatności Art. 106i ust. 3 pkt 4
Świadczenie następujących usług (z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy VAT, stanowiących import usług):
 • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy VAT
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
Nie później niż z upływem terminu płatności Art. 106i ust. 3 pkt 3
Opakowania zwrotne, w przypadku niezwrócenia ich przez nabywcę 7. dnia od określonego w umowie terminu zwrotu Art. 106i ust. 5 
60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania
Faktury na żądanie (art. 106b ust. 3 ustawy VAT)

a) jeżeli żądanie wystawienia faktury zgłoszono do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty - zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w art. 106i ust. 1 i 2 ustawy VAT (a więc nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę albo otrzymano całość lub część należności),

 

b) jeżeli  żądanie  wystawienia  faktury  zgłoszono  po  upływie  terminu, o którym mowa w pkt a) - nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania.

 

Brak obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie zgłoszono po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty

Art. 106i ust. 6
oraz
art. 106b ust. 3
Faktury przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy

Nie wcześniej niż 30 dnia przed:

a) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,

b) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Ograniczenie  z  punktu  a)  nie  dotyczy  wystawiania faktur w zakresie dostawy towarów i świadczenia usług, o których mowa w:

1) art. 19a ust. 3 ustawy VAT - a więc usług, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń,

2)art. 19a ust. 4 ustawy VAT - a więc dostaw towarów, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, za wyjątkiem dostawy o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT,

3)art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy VAT - a więc:

a) dostawy energii elektrycznej, cieplej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b) świadczenia usług:

 • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony,dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego;
 • usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy VAT.

- jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy

Art. 106i ust. 7
UA-44093304-1